چهارشنبه, 21 مرداد 1394 ساعت 12:36

آغاز طراحی پورتال کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

آغاز طراحی پورتال کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

کتابخانه دانشکده کشاروزی دانشگاه تهران، بعنوان کتابخانه ای تخصصی، برای ارائه خدمات نوین تصمیم به طراحی پورتال کتابخانه با توجه به نیازهای موجود در مجموعه گرفته است. این کتابخانه با بهره گیری از دانش کارشناسان خود، نیازهای مخاطبان را بررسی نموده و بطور جامع در اختیار همکاران ما قرار داده اند.

بر این اساس طراحی پورتال کتابخانه این دانشکده در دستور کار مجموعه آرموک قرار گرفته و مراحل اولیه خود را سپری نموده و طراحی کامل تا پایان شهریور ماه صورت می پذیرد.