پنج شنبه, 28 خرداد 1394 ساعت 10:52

طراحی قالب جدید خبرگزاری لیزنا

طراحی قالب جدید خبرگزاری لیزنا

قالب جدید خبرگزاری لیزنا، با توجه به نیازها و درخواستهای این مجموعه طراحی گردید. دسته بندی های خبری، ایجاد صفحات سرویسها بصورت مجزا، استفاده از فونتهای فارسی و ... از جمله تغییرات اصلی این سایت در قالب جدید می باشد.
وب سایت لیزنا در آدرس www.lisna.ir قابل دسترس می باشد.