سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

میزبانی وب لینوکس ملی - IR-A
100 مگابایت فضای میزبانی / 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل دایرکت ادمین/ نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

490,000ریال سالانه
میزبانی وب لینوکس ملی - IR-B
200 مگابایت فضای میزبانی / 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل دایرکت ادمین/ نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

790,000ریال سالانه
میزبانی وب لینوکس ملی - IR-C
500 مگابایت فضای میزبانی / 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل دایرکت ادمین/ نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

1,090,000ریال سالانه
میزبانی وب لینوکس ملی - IR-D
1000 مگابایت فضای میزبانی / 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل دایرکت ادمین/ نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

1,890,000ریال سالانه
میزبانی وب لینوکس ملی - IR-E
2000 مگابایت فضای میزبانی / 25 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل دایرکت ادمین/ نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

2,590,000ریال سالانه
میزبانی وب لینوکس ملی - IR-F
3000 مگابایت فضای میزبانی / 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل دایرکت ادمین/ نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

3,090,000ریال سالانه