سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Bartar1
100 مگابایت فضای میزبانی / 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

250,000ریال سالانه
Bartar2
200 مگابایت فضای میزبانی / 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

350,000ریال سالانه
Bartar3
500 مگابایت فضای میزبانی / 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

450,000ریال سالانه
Bartar4
1000 مگابایت فضای میزبانی / 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

650,000ریال سالانه
Bartar5
2000 مگابایت فضای میزبانی / 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

990,000ریال سالانه
Bartar6
3000 مگابایت فضای میزبانی / 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

1,500,000ریال سالانه
هاست مودل - moudle2
200 مگابایت فضای میزبانی / 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

100,000ریال سه ماهه
190,000ریال شش ماهه
350,000ریال سالانه