Sep 30th درگاه پرداخت زرین پال برای مودل ارائه شد

با توجه به نیاز کاربران به درگاه های پرداخت غیر مستقیم، ماژول زرین پال برای استفاده مجموعه هایی که از مودل استفاده می کنند، ارائه شد.