Sep 17th برتر وب میزبان پایگاه خبری لیزنا شد

پایگاه خبری لیزنا به نشانی اینترنتی lisna.ir به جمع مشتریان برتر وب پیوست. از این پس برتروب خدمات میزبانی این پایگاه را برعهده دارد.