با توجه به نیاز کاربران به درگاه های پرداخت غیر مستقیم، ماژول زرین پال برای استفاده مجموعه هایی که از مودل استفاده می کنند، ارائه شد.


Sunday, September 30, 2018

« Vissza